การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563

         วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: