การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

       วันอังคารที่  30  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดนครนายก ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลางกลางจังหวัดนครนายก  


Share: