การประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม 2564

                              วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อรับทราบมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน และการวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.ในจังหวัดนครนายก และรายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: