การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”(MSDHS Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์


Share: