การติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลบางสมบูรณ์

       วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: