การจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤต”


Share: