การจัดทำสัญญาและมอบเงิอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ


Share: