งานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปี 2563

          วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปี   2563  โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งจังหวัดนครนายกมี อพม . ได้รับรางวัล อพม .ดีเด่น คือนางกัลยา บางจั่น  และ อพม . ดีเด่นพิเศษ คือนายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร ประจำปี 2563 ณ โรงแรม   ปรินซ์พาเลท กรุงเทพมหานคร


Share:โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

                   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. พมจ.นครนายก ร่วมกับ คลังจังหวัดนครนายก ดำเนินการออกแบบฟอร์มให้กองทุนฯ สำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) จำนวนสมาชิกของกองทุนฯ (2) ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ (3) งบประมาณที่ได้รับ (สวัสดิการ 3 ขา ประกอบด้วย 1. งบจากอปท 2. สมาชิกกองทุน 3. พอช 4. อื่นๆ (ถ้ามี) (4) จัดทำงบดุล หรืองบคงเหลือ

     1.2 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 แบ่งเป็น (1) ถูกเลิกจ้าง (2) เด็กจบใหม่ (3) เด็กที่ว่างงาน

     1.3 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น (1) โครงการซ่อมแซมบ้าน (2) โครงการอาหารเช้า/อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก (3) การจ้างงาน ขุดลอก คูคลอง (4) การฝึกอาชีพ (5) Food bank (6) ขยะแลกไข่ เป็นต้น

  โดยขอให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ พมจ.นครนายก ดำเนินการตรวจสอบ ภายในวันที 1 สิงหาคม 2563

  1. ให้ พมจ. นครนายก มอบ อพม. ดำเนินการประสานในชุมชน
  2. ตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อประสานการทำงานในเรื่องฯ ดังกล่าว

Share:เวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

       วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดพิธีเวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มอบบ้านพอเพียง จำนวน 29 หลัง และมอบไข่ไก่ พืชผักสวนครัว พันธุ์ปลา จำนวน 24 ตำบล 1,913 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 553 ครัวเรือน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  


Share:การอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

             วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial