งานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปี 2563

          วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปี   2563  โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งจังหวัดนครนายกมี อพม . ได้รับรางวัล อพม .ดีเด่น คือนางกัลยา บางจั่น  และ อพม . ดีเด่นพิเศษ คือนายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร ประจำปี 2563 ณ โรงแรม   ปรินซ์พาเลท กรุงเทพมหานคร


Share:โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปี 2563

       ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม AT RICE RESOAT นครนายก


Share:โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share:การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2563

                วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ดังนี้

  1. เห็นชอบ พิจารณาคัดเลือก ให้นางกาญจนา ภิญญะโภชน์ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 
  2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และกลุ่มเป้าหมายโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  3. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 186,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

                   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:งานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 และงานมอบโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณในงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ให้แก่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดนครนายก จำนวน 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก จำนวน 2 คน
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นในชุมชน

     วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาววิชุดา กลมอมรบุตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share:พมจ.นครนายก ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

        วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสโมสรโรตารี จังหวัดนครนายก มอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 10 คัน ณ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


Share:โครงการเสริมพลัง อพม. สานต่อสังคมคุณภาพ รุ่นที่ 1

          วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลัง อพม. สานต่อสังคมคุณภาพ รุ่นที่ 1 โดยมีนายนรงค์ ด้วงศรี ประธานชมรมอาสาสมัคร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จำนวน 50 คน ณ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial