การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

       วันอังคารที่  30  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดนครนายก ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลางกลางจังหวัดนครนายก  


Share:การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563

         วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:การอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

             วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:ครัวกลาง พม. จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One home พม. จังหวัดนครนายก ร่วมโครงการ “ครัวกลาง พม.” โดยจัดร่วมกับวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดทำข้าวกล่อง และแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 จำนวน 1,000 กล่อง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ CSR จากการเคหะแห่งชาติ


Share:โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563)

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมจัดทำสบู่เหลวล้างมือ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก แก่นนำสภาเด็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤภาษคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นเลขานุการ และเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมติที่ประชุมมี 2 เรื่อง ดังนี้                                                                                                                            1.การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้แสดงความสามารถ                                                                                                                    2. การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เน้นในเรื่องพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ


Share:พม.ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID – 19

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบให้โรงเรียนในจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการได้มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ และลงพื้นที่แจกจ่ายผู้ประสบปัญหาทางสังคม และสบู่เหลว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Share:การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนางสุวรรณา ยังโซ๊ะ เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial