โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563)

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมจัดทำสบู่เหลวล้างมือ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก แก่นนำสภาเด็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก


Share: