โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก

     วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก โดยสาขาสมาคมสภาฯผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 82 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: