โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์และการคุ้มครอง เด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว


Share: