สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ

สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

การรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครอง

อาชีวบำบัด

เครื่องช่วยความพิการ

 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) รถสามล้อโยกอุปกรณ์ช่วยเดินหรือไม้เท้า ที่นั่งสำหรับขับถ่าย เป็นต้น เครื่องอุปโภคบริโภค  เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียน ข้าวสารอาหารแห้ง  นมผงสำหรับเด็กพิการ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับคนพิการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial