ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นในชุมชน

     วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาววิชุดา กลมอมรบุตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: