มอบเงินกู้ยืนกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

              วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก   จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และให้แนวทางในการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวและให้โอวาท และมอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 12 คน เป็นเงิน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: