พม.นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนนำโดย พลเอกวสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงละครในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และพาไปเยี่ยมผู้พิการที่เคยเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจนสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ณ ตำบล    ดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


Share: