พม.นครนายก ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายณัฐพร วังเวชช์ นิติกร ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 จำนวน 7 ราย ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: