พมจ.นครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14


Share: