พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย จำนวน 5 ราย ณ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: