พมจ.นครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

    วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 180 ชุด ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองนครนายก เพื่อนำไปมอบให้คนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคนพิการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


Share: