พมจ.นครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลบ้านนา และอำเภอองครักษ์ เพื่อนำไปมอบให้คนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคนพิการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


Share: