พมจ.นครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2564

        วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมอนุมัติขยายเวลาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 โครงการ อนุมัติเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


Share: