พมจ.นครนายก จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564

         วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom meeting เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในรูปแบบการบูรณาการพร้อมทั้งการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กของจังหวัด 


Share: