ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ณ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: