ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


Share: