กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

     วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: