การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

           วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก รว่มต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ วัดดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: