การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565


Share: