การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2564

         วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ อนุมัติเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 18 รายเป็นเงิน 640,000 บาท 


Share: