การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของจังหวัดนครนายก

          วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของจังหวัดนครนายก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านสังคม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการบูรณาการ โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นเลขานุการการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 40 คน


Share: