การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

   วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคำสั่งคณะทำงานทีมสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก และเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: