การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564

           วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเขาใหญ่  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564 โดยนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก รองประธานอนุกรรมการ โดยมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 องค์กร ดังนี้

          1. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชุมพล

          2. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอองครักษ์

          3. ชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมพล


Share: