การประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนธันวาคม 2564

   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน และการจัดเวรรับโทรศัพท์สายด่วน 1300 รวมทั้งการเสนออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: