ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน ทำบันทึกข้อตกลง พร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

      วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน ทำบันทึกข้อตกลง พร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 15 ครอบครัว รวม 32 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วย) ณ สำนักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: