การประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

   วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการเขต 9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยทีม One Home พม.จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผล ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ


Share: