การประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share: