การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: