กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

เงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

หนังสือมอบอำนาจ

สิทธิ / สวัสดิการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial