โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

     วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดโครงการการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการซ่อมและดัดแปลงกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมกง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพลี จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share:โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

           วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ลูกประคบสมุนไพร/ยาหม่องสมุนไพร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1
รูปภาพ1
2

Share:การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. พมจ.นครนายก ร่วมกับ คลังจังหวัดนครนายก ดำเนินการออกแบบฟอร์มให้กองทุนฯ สำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) จำนวนสมาชิกของกองทุนฯ (2) ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ (3) งบประมาณที่ได้รับ (สวัสดิการ 3 ขา ประกอบด้วย 1. งบจากอปท 2. สมาชิกกองทุน 3. พอช 4. อื่นๆ (ถ้ามี) (4) จัดทำงบดุล หรืองบคงเหลือ

     1.2 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 แบ่งเป็น (1) ถูกเลิกจ้าง (2) เด็กจบใหม่ (3) เด็กที่ว่างงาน

     1.3 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น (1) โครงการซ่อมแซมบ้าน (2) โครงการอาหารเช้า/อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก (3) การจ้างงาน ขุดลอก คูคลอง (4) การฝึกอาชีพ (5) Food bank (6) ขยะแลกไข่ เป็นต้น

  โดยขอให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ พมจ.นครนายก ดำเนินการตรวจสอบ ภายในวันที 1 สิงหาคม 2563

  1. ให้ พมจ. นครนายก มอบ อพม. ดำเนินการประสานในชุมชน
  2. ตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อประสานการทำงานในเรื่องฯ ดังกล่าว

Share:โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563

         ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:มอบเงินกู้ยืนกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

              วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก   จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และให้แนวทางในการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวและให้โอวาท และมอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 12 คน เป็นเงิน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share:เวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

       วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดพิธีเวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มอบบ้านพอเพียง จำนวน 29 หลัง และมอบไข่ไก่ พืชผักสวนครัว พันธุ์ปลา จำนวน 24 ตำบล 1,913 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 553 ครัวเรือน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  


Share:มอบเงินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

           วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  เป็นประธานมอบเงินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23 หลัง รวมเป็นเงิน 517,500 บาท    ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

       วันอังคารที่  30  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดนครนายก ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลางกลางจังหวัดนครนายก  


Share:การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563

         วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial